مپناویژن

برنامه کسب‌وکارهای نوین مپنا

شتاب در بستر مپنا

فراخوان اولین رویداد سرمایه‌گذاری

مپناویژن

برنامه کسب و کارهای نوین مپنا

شتاب در بستر مپنا

فراخوان اولین رویداد سرمایه‌گذاری

مپناویژن؛ برنامه ایجاد کسب‌وکارهای نوین مپنا: مپنا یک بنگاه اقتصادی است که به همراه شرکت‌های زیرمجموعه خود در زمینه توسعه و ساخت نیروگاه، اجرای پروژه‌های نفت‌وگاز، و حمل‌ونقل ریلی فعالیت می‌کند. در چارچوب سیاست‌های جدید مپنا، ورود به کسب‌وکارهای نوین و فناورانه به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شده  است؛ اولویتی که از مسیر مشارکت با شرکت‌های دانش‌بنیان دنبال خواهد شد. به‌عبارت دیگر گروه مپنا بخش مهمی‌ از برنامه جدید خود در ورود به کسب‌وکارهای نوین فناورانه را از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت با شرکت‌های دانش‌بنیان دنبال خواهد نمود.
مشارکت؛ چرا و چگونه: تحولات پرشتاب در عرصه کسب‌وکارهای فناورانه، مستلزم به‌روز‌رسانی سریع قابلیت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و پاسخ چابک به نیاز بازار است. گروه مپنا به‌عنوان یک بنگاه بزرگ و بین‌المللی، در کنار شرکت‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان قادر خواهد بود این تحولات و الزامات آن را به خوبی پاسخ دهد. از یک‌سو مپنا آینده کسب‌وکارهای خود را بر این مشارکت‌ها بنا خواهد کرد و از سوی دیگر شرکت‌های دانش‌بنیان از سرمایه‌گذاری گروه مپنا و نیز بازارهای دردسترس آن بهره‌مند خواهند شد.

اگر در حوزه کسب‌وکارهای نوین و فناورانه پیشنهادی دارید اینجا ثبت نمایید. اگر از قرار گرفتن آن در اولویت سرمایه‌گذاری و مشارکت مپنا اطمینان ندارید اینجا بهترین مسیر است برای ارتباط با مپناویژن و دریافت پاسخ.

ایده، استارتاپ یا شرکت‌های بالغ؟ 

کسب‌وکارهای فناورانه از مرحله ایده و آزمایش آغاز شده و در قالب شرکت‌های نوپا و استارتاپی ظهور خواهند کرد. با بلوغ فناوری و تثبیت در بازار، شرکت بالغی خواهند شد که آماده رشد و گسترش کسب‌وکار هستند. به‌طور کلی تمام این سطوح می‌توانند در محدوده برنامه‌های مپناویژن قرار گیرند. اما در هر بازه زمانی و در هر رویداد، بسته به موضوعات و موقعیت‌ها، سطوح متفاوتی دعوت به همکاری خواهند شد. در اولین رویداد مپناویژن، تمرکز بر کسب‌وکارهایی می‌باشد که در مرحله «رشد» و یا «بلوغ» قرار دارند.

این صفحه مربوط به سایت مپناویژن و برنامه کسب و کارهای نوین مپنا به عنوان سایت مپناویژن است. این برنامه کسب و کارهای نوین مپنا جهت شتاب در بستر مپنا و شتابدهنده مپنا است. مپناویژن در سایت خود تصویم دارد که فضای رشد را برای جذب ایده های نوآورانه فراهم کند. سایت کسب و کارهای نوین مپنا در این سایت به عنوان مپناویژن به دنبال جذب ایده های نوآورانه و فن آورانه دانشمندان و دانشجویان ایرانی است.این صفحه مربوط به سایت مپناویژن و برنامه کسب و کارهای نوین مپنا به عنوان سایت مپناویژن است. این برنامه کسب و کارهای نوین مپنا جهت شتاب در بستر مپنا و شتابدهنده مپنا است. مپناویژن در سایت خود تصویم دارد که فضای رشد را برای جذب ایده های نوآورانه فراهم کند. سایت کسب و کارهای نوین مپنا در این سایت به عنوان مپناویژن به دنبال جذب ایده های نوآورانه و فن آورانه دانشمندان و دانشجویان ایرانی است. mapnavision

اخبار