مپناویژن؛ برنامه ایجاد کسب‌وکارهای نوین مپنا: مپنا یک بنگاه اقتصادی است که به همراه شرکت‌های زیرمجموعه خود در زمینه توسعه و ساخت نیروگاه، اجرای پروژه‌های نفت‌وگاز، و حمل‌ونقل ریلی فعالیت می‌کند. در چارچوب سیاست‌های جدید مپنا، ورود به کسب‌وکارهای نوین و فناورانه به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شده  است؛ اولویتی که از مسیر مشارکت با شرکت‌های دانش‌بنیان دنبال خواهد شد. به‌عبارت دیگر گروه مپنا بخش مهمی‌ از برنامه جدید خود در ورود به کسب‌وکارهای نوین فناورانه را از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت با شرکت‌های دانش‌بنیان دنبال خواهد نمود.

مشارکت؛ چرا و چگونه: تحولات پرشتاب در عرصه کسب‌وکارهای فناورانه، نیازمند به‌روز‌رسانی سریع قابلیت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و پاسخ چابک به نیاز بازار است. گروه مپنا به‌عنوان یک بنگاه بزرگ و بین‌المللی، در کنار شرکت‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان قادر خواهد بود این تحولات و الزامات آن را به خوبی پاسخ دهد. از یک‌سو مپنا آینده کسب‌وکارهای خود را بر این مشارکت‌ها بنا خواهد کرد و از سوی دیگر شرکت‌های دانش‌بنیان از سرمایه‌گذاری گروه مپنا و نیز بازارهای دردسترس آن بهره‌مند خواهند شد.

معرفی اولین برنامه مپ‌استارز: نخستین برنامه مپ‌استارز با هدف گزینش و مشارکت با کسب‌وکارهای پیشرو و دارای پتانسیل رشد بالا برگزار می‌شود. گروه مپنا با شرکت‌هایی که حائز شرایط باشند در قالب مدل سهامی مشارکت می‌نماید. این شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری گروه مپنا و نیز بازارهای دردسترس آن بهره‌مند خواهند شد و آینده کسب‌وکار خود را با آینده کسب‌وکارهای نوین گروه مپنا پیوند خواهند زد.

محدوده انتخاب کسب‌وکارها: در این برنامه اولویت نخست با کسب ‌وکارهای تثبیت شده‌ای است که در مرحله رشد خود قرار داشته (Mature) و آماده ورود به مرحله گسترش (Expansion) هستند. در اولویت دوم کسب‌وکارهایی هستند که پیش از رشد و یا اصطلاحات در مرحله Later Stage قرار دارند. این شرکت‌ها در مرحله‌ای هستند که ریسک‌های مدل کسب‌وکارشان کاهش یافته و در پی یافتن موقعیت در بازار هستند.

مپناویژن؛ برنامه ایجاد کسب‌وکارهای نوین مپنا: مپنا یک بنگاه اقتصادی است که به همراه شرکت‌های زیرمجموعه خود در زمینه توسعه و ساخت نیروگاه، اجرای پروژه‌های نفت‌وگاز، و حمل‌ونقل ریلی فعالیت می‌کند. در چارچوب سیاست‌های جدید مپنا، ورود به کسب‌وکارهای نوین و فناورانه به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شده  است؛ اولویتی که از مسیر مشارکت با شرکت‌های دانش‌بنیان دنبال خواهد شد. به‌عبارت دیگر گروه مپنا بخش مهمی‌ از برنامه جدید خود در ورود به کسب‌وکارهای نوین فناورانه را از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت با شرکت‌های دانش‌بنیان دنبال خواهد نمود.

مشارکت؛ چرا و چگونه: تحولات پرشتاب در عرصه کسب‌وکارهای فناورانه، نیازمند به‌روز‌رسانی سریع قابلیت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و پاسخ چابک به نیاز بازار است. گروه مپنا به‌عنوان یک بنگاه بزرگ و بین‌المللی، در کنار شرکت‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان قادر خواهد بود این تحولات و الزامات آن را به خوبی پاسخ دهد. از یک‌سو مپنا آینده کسب‌وکارهای خود را بر این مشارکت‌ها بنا خواهد کرد و از سوی دیگر شرکت‌های دانش‌بنیان از سرمایه‌گذاری گروه مپنا و نیز بازارهای دردسترس آن بهره‌مند خواهند شد.

معرفی اولین برنامه مپ‌استارز: نخستین برنامه مپ‌استارز با هدف گزینش و مشارکت با کسب‌وکارهای پیشرو و دارای پتانسیل رشد بالا برگزار می‌شود. گروه مپنا با شرکت‌هایی که حائز شرایط باشند در قالب مدل سهامی مشارکت می‌نماید. این شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری گروه مپنا و نیز بازارهای دردسترس آن بهره‌مند خواهند شد و آینده کسب‌وکار خود را با آینده کسب‌وکارهای نوین گروه مپنا پیوند خواهند زد.

محدوده انتخاب کسب‌وکارها: در این برنامه اولویت نخست با کسب ‌وکارهای تثبیت شده‌ای است که در مرحله رشد خود قرار داشته (Mature) و آماده ورود به مرحله گسترش (Expansion) هستند. در اولویت دوم کسب‌وکارهایی هستند که پیش از رشد و یا اصطلاحات در مرحله Later Stage قرار دارند. این شرکت‌ها در مرحله‌ای هستند که ریسک‌های مدل کسب‌وکارشان کاهش یافته و در پی یافتن موقعیت در بازار هستند.